• Friday ، 22 June 2018
  • جمعه ، 01 تیر 1397

امامزاده عباس

امامزاده عباس : در محله آزاد گله ساري بر روي صندوق منبت كاري شده داخل آن تاريخ 897 ه.ق ديده مي شود .